Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci Sanitari Alt Penedès i Garraf

CIF

Q5856380J

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Marta Blanco

Email

mblancore@csapg.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

938960025 ext3072

Especialitat - Especialidad

Cirurgía digestiva

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Alt Penedès i Garraf

Funcions - Funciones

Les pròpies del lloc

Requisits - Requisitos

• Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina
• Especialista en Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu via MIR (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).

Es valorarà
• Capacitat per a la col·laboració i coordinació amb els diferents dispositius d’un centre d’aguts (urgències, hospitalització i ambulatori).
• Orientació preferent a tasca assistencial.
• Capacitats de comunicació, empatia i treball en equip.
• Experiència en hospitals comarcals de referència.
• Familiaritzat en la utilització de la Història Clínica informatitzada.

Condicions - Condiciones

• Contractació d’interinatge pendent de convocatòria.
• Retribució salarial segons conveni SISCAT.
• Jornada a temps complet de 1688 hores anuals més guàrdies.
• Incorporació immediata.
• Formació continuada i carrera professional.