Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci Sanitari Alt Penedès i Garraf

CIF

Q5856380J

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Marta Blanco

Email

mblancore@csapg.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

938960025

Especialitat - Especialidad

Cirurgia general i de l’aparell digestiu

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Alt Penedès i Garraf

Funcions - Funciones

Cerquem Metge/essa especialista en Cirurgia general i de l’Aparell Digestiu per integrar-se en el Servei de Cirurgia del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf (Hospital Sant Camil ubicat a Sant Pere de Ribes).

Requisits - Requisitos

• Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina

• Especialista en Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu via MIR (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).

Es valorarà:

• Capacitat per a la col·laboració i coordinació amb els diferents dispositius d’un centre d’aguts (urgències, hospitalització i ambulatori).

• Orientació preferent a tasca assistencial.

• Capacitats de comunicació, empatia i treball en equip.

• Experiència en hospitals comarcals de referència.

• Familiaritzat en la utilització de la Història Clínica informatitzada.

Condicions - Condiciones

• Contractació d’interinatge pendent de convocatòria.

• Retribució salarial segons conveni SISCAT.

• Jornada a temps complet de 1688 hores anuals més guàrdies.

• Incorporació immediata.

• Formació continuada i carrera professional.