Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

SALUT SANT JOAN REUS – BAIX CAMP (Hospital Universitari Sant Joan Reus)

CIF

Q4300351F

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Joan Romera

Email

joan.romera@salutsantjoan.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977308512

Especialitat - Especialidad

CIRURGIA TORÀCICA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

REUS

Funcions - Funciones

Es valorarà:
• Títol de metge/essa especialista en cirurgia toràcica en procés de homologació per el Ministeri competent.
• Experiència laboral en l’àmbit hospitalari.
• Experiència laboral acreditada com a especialista en cirurgia toràcica.
• Formació addicional específica per al lloc de treball (indicant hores/crèdits).
• Experiència docent i investigadora.

Es busca professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip.

Requisits - Requisitos

• Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’especialista en Cirurgia Toràcica. Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

Condicions - Condiciones

S’ofereix:
• Contracte laboral per cobertura d’un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa amb atenció continuada.
• Retribució competitiva segons conveni colectiu.
• Incorporació immediata.

Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a: https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars
2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació)
3. Subscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

MA CIR TORAX 01 23

Termini de presentació de sol•licituds: 31 de desembre de 2023

Contacte: Dr. Eduard Baeta (Director del Servei de Cirurgia Toràcica de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus) telèfon secretaria 977337349 mòbil: 654605754; e-mail: eduard.baeta@salutsantjoan.cat