Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

SALUT SANT JOAN DE REUS – BAIX CAMP

CIF

Q4300351F

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Joan Romera

Email

joan.romera@salutsantjoan.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977308512

Especialitat - Especialidad

CIRURGIA TORÀCICA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

REUS

Funcions - Funciones

Es valorarà:

• Títol de metge/essa especialista en cirurgia toràcica en procés de homologació per el Ministeri competent.

• Experiència laboral com metge/essa especialista en cirurgia toràcica en l’àmbit hospitalari.

• Experiència laboral acreditada com a especialista en cirurgia toràcica.

• Formació addicional específica per al lloc de treball (indicant hores/crèdits).

• Experiència docent i investigadora.

Requisits - Requisitos

• Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’especialista en Cirurgia Toràcica. o que finalitzi la seva formació MIR en l’especialitat en Cirurgia Toràcica durant l’any 2024. Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.

• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM.

Condicions - Condiciones

S’ofereix:

• Contracte laboral per cobertura d’un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa amb atenció continuada.

• Retribució competitiva segons conveni colectiu SISCAT.

• Incorporació immediata.

Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a: https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars

2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació)

3. Subscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

BT CIR TOR 24

Termini de presentació de sol•licituds: 31 de desembre de 2024

Contacte: Dra. Roser Saumench Perramon (Directora del Servei de Cirurgia Toràcica de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus) telèfon secretaria 977337349 Extensió: 44440; e-mail: roser.saumench@salutsantjoan.cat