Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA (HOSPITAL UNIVERSITARI D'IGUALADA)

CIF

Q0801091J

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

CRISTINA MIRANDA REY

Email

cmiranda@csa.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

938075531

Especialitat - Especialidad

COORDINADOR/A ÀREA APARELL DIGESTIU

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

IGUALADA (BARCELONA)

Funcions - Funciones

Per a la seva Unitat de Digestologia que està organitzada en tres àrees funcionals:

• Unitat de Digestologia de Malaltia Inflamatòria Intestinal
• Unitat Funcional d’Hepatologia
• Unitat Funcional d’Endoscòpia Digestiva Avançada

Requisits - Requisitos

Els/Les candidats/es hauran de complir els requisits de llicenciat/da o grau en Medicina i Cirurgia, disposar del títol d’especialista en Aparell Digestiu (via MIR o disposar de la corresponent homologació).
Es valorarà:

• Capacitat organitzativa i gestió d’equips.
• Formació en via biliar i pancreàtica, tant diagnòstica com terapèutica.
• Formació en tècniques de resecció de lesions colòniques.
• Experiència professional demostrable en unitat de digestologia de malaltia inflamatòria intestinal i/o en unitat funcional d’hepatologia i/o en unitat d’endoscòpia digestiva avançada.
• Formació contínua complementària.
• Capacitat organitzativa i de recerca.
• Capacitat de treball en equip.
• Coneixements del programa SAVAC.
• Coneixement de la llengua catalana, tant oral com escrit, adequat a les funcions.

Condicions - Condiciones

S’ofereix: Contracte laboral a jornada completa més possibilitat de realitzar jornada d’atenció complementària, incorporació immediata segons disponibilitat, retribució i carrera professional segons conveni col·lectiu SISCAT.