Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de Sant Pau

CIF

G59780494

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Isabel Arrieta

Email

conv80@santpau.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

93.55376.40

Especialitat - Especialidad

DIRECTOR/A DE SERVEI D’ANESTESIOLOGIA I REANIMACIÓ

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

BARCELONA

Funcions - Funciones

Les pròpies del lloc de treball

https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories-internes/externes-de-facultatiu/facultativa/-/asset_publisher/C1eiNr9iUahR/content/convo-fgs-2022-80?redirect=%2Fca%2Fweb%2Fpublic%2Fconvocatories-internes%2Fexternes-de-facultatiu%2Ffacultativa&inheritRedirect=true

Requisits - Requisitos

Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia
Títol d’especialista en Anestesiologia i Reanimació
Experiència mínima de deu anys en l’exercici de l’especialitat
Experiència mínima de dos anys en un lloc de gestió
Títol de doctor

Condicions - Condiciones

Categoria: la que correspongui per aplicació de la Carrera Professional
Contractació indefinida jornada completa
Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.
L’encàrrec com a Director/a de servei és per 4 anys, renovables.