Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de Sant Pau

CIF

G59780494

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Noelia PITARQUE

Email

npitarque@santpau.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

935565598

Especialitat - Especialidad

DIRECTOR/A DE SERVEI DE RADIODIAGNÒSTIC

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Barcelona

Funcions - Funciones

https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories-internes/externes-de-facultatiu/facultativa/-/asset_publisher/C1eiNr9iUahR/content/convo-fgs-2022-124?redirect=%2Fca%2Fweb%2Fpublic%2Fconvocatories-internes%2Fexternes-de-facultatiu%2Ffacultativa&inheritRedirect=true

Requisits - Requisitos

Requisits:
 Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia
 Títol d’especialista en Radiodiagnòstic
 Experiència mínima de deu anys en l’exercici de l’especialitat
 Experiència mínima de dos anys en un lloc de gestió
 Títol de doctor
Es valorarà:
 Experiència i activitat en recerca
 Acreditació i/o experiència docent universitària
 Formació específica en gestió sanitària
 Competències:
• Visió global i de sector
• Orientació a l’assoliment
• Gestió de recursos
• Planificació i organització
Altres requisits:
 El/la candidat/a seleccionat/da haurà de donar compliment al que s’estableix legalment sobre incompatibilitats en cas de prestar serveis en un altre lloc de treball (Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya).
 És imprescindible que el/la candidat/a seleccionat/da estigui col·legiat/da al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona en el moment de la seva incorporació.
 El/la candidat/a seleccionat/da haurà de demostrar, o comprometre’s a adquirir, en un termini no superior a un any, un coneixement correcte de les dues llengües oficials a Catalunya.
S’ofereix:
 Categoria: la que correspongui per aplicació de la Carrera Professional
 Contractació indefinida jornada completa
 Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.
 L’encàrrec com a Director/a de servei és per 4 anys, renovables.
Documentació i termini de presentació
Els/les interessats/des en participar en aquesta convocatòria hauran de clicar a l’enllaç que trobaran a la intranet o a la pàgina web, i emplenar el formulari.
També es pot accedir al formulari copiant i enganxant aquest enllaç a través del Google Chrome:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIgZspP1vFbDYuip-aJMd4H1mRG5RrOkYep7HjtWXAZ5Tz3g/viewform?usp=sf_link

Els/les interessats/des a més hauran d’entregar la següent documentació, indicant la referència
(2022-124):
• Currículum vitae en suport digital a conv124@santpau.cat. Aquest CV s’haurà de presentar seguint l’ordre dels apartats del barem que s’adjunta a la convocatòria. Al barem es faran constar les dades personals i s’haurà d’omplir la columna Nº en tots els seus apartats.
• Termini de presentació 30 dies naturals a partir de la data de publicació de la convocatòria.
• Memòria explicativa sobre l’organització i el funcionament del servei segons model adjunt (un exemplar imprès en paper i un altre en suport digital) a conv124@santpau.cat
Termini de presentació -exclusivament de la memòria- ampliable a 45 dies naturals a partir de la data de publicació de la convocatòria. Data finalització termini: 12 de desembre de 2022.
• Acreditacions de mèrits acadèmics requerits (còpia compulsada)
• Acreditacions d’altres mèrits acadèmics
• El/la candidat/a podrà sol·licitar informació relativa al servei enviant un correu a conv124@santpau.cat
L’entrega de documents incomplets o en format diferent a l’especificat implicarà la no avaluació automàtica del candidat / la candidata.

Lloc i horari de presentació documentació impresa en paper:
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
• Dirigit a: Direcció de Recursos Humans
• Adreça de Presentació: Departament de recursos humans, Pavelló Sant Frederic.
c. Sant Antoni M. Claret, 167. 08025 – Barcelona
• Horari: De 7 a 15 h (divendres de 7 a 14h)
Dimarts en horari de tarda fins les 17 h.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 25 de novembre 2022 a les 14 hores

Barcelona, 26 d’octubre de 2022

Condicions - Condiciones

Categoria: la que correspongui per aplicació de la Carrera Professional
Contractació indefinida jornada completa
Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.
L’encàrrec com a Director/a de servei és per 4 anys, renovables.