Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Fundació TecnoCampus Mataró Maresme

CIF

G62034111

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Carolina Berga

Email

seleccio@tecnocampus.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

93 169 65 00

Especialitat - Especialidad

Docència universitària en anàtomo-fisiopatologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Mataró

Funcions - Funciones

1 plaça de Personal Docent i Investigador (PDI) permanent, a dedicació completa (30 ECTS) en l’àmbit de coneixement següent:

Anàtomo-fisiopatologia

FUNCIONS A DESENVOLUPAR:

– Disseny i impartició d’assignatures en els àmbits de coneixement esmentats, preferentment en anatomia i fisiologia humana, biologia cel·lular i bioquímica.

– Elaboració del pla docent de diferents assignatures en els àmbits de coneixement descrits.

– Participació en tasques pròpies de la institució com a PDI permanent.

Requisits - Requisitos

REQUISITS INDISPENSABLES:

– Graduat/da o Diplomat/da en Biologia, Farmàcia, Ciències biomèdiques, Biologia Humana, i/o Medicina (Cal especificar-ho clarament al CV i aportar el títol escanejat)..

– Grau de doctor/a

– Experiència docent (Cal especificar-ho clarament al CV i s’acreditarà mitjançant certificat de docència expedit pel centre on s’hagi realitzat)

– Les persones aspirants han de posseir un nivell de català que asseguri la competència del professorat per participar amb adequació i correcció a les situacions comunicatives que requereixen les tasques acadèmiques, de manera que quedin garantits els drets lingüístics dels estudiants, tal com preveu el decret 128/2010, de 14 de setembre, sobre l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats dels sistema universitari de Catalunya. En el moment de la signatura del contracte, el candidat escollit podrà optar entre l’acreditació del coneixement o l’ajornament d’aquesta acreditació per un període de dos anys.

ASPECTES VALORABLES:

Es valorarà el CV de les persones que compleixin els requisits indispensables, és a dir, els candidats i les candidates admesos/es. La puntuació màxima serà de 60 punts.

– Experiència docent universitària en l’àmbit de coneixement de la convocatòria de més de tres anys. (Cal especificar-ho clarament en el CV i s’acreditarà mitjançant certificat de docència expedit per la universitat on s’hagi realitzat). Màx. 15 punts

– Competència en llengua anglesa mínim equivalent a nivell B2 segons el MECR. (Cal especificar-ho clarament en el CV i en el cas de tenir l’acreditació aportar el document escanejat). Màx. 5 punts

– Domini de l’entorn Moodle. (Cal especificar-ho clarament en el CV). Màx. 5 punts

– Acreditació AQU/ANECA. (Cal especificar-ho clarament al CV i aportar l’acreditació escanejada). Màx. 15 punts

– Recerca en l’àmbit objecte de convocatòria (Cal especificar-ho clarament en el CV). Màx. 10 punts

– Altres mèrits. La comissió de selecció podrà valorar altres elements del currículum que consideri una aportació al perfil del/a candidat/a. Màx. 10 punts

RELACIÓ CONTRACTUAL PRÈVIA AMB TECNOCAMPUS. La puntuació màxima serà de 15 punts.

PRESENTACIÓ – DEFENSA DE PLAÇA:

Es convocaran a presentació/defensa de la plaça a les persones que superin els 40 punts en la fase de valoració del CV. La puntuació màxima serà de 40 punts. En aquesta presentació – defensa de plaça davant del tribunal de la comissió de selecció el/la candidat/a haurà de:

– Presentar la seva trajectòria professional, acadèmica i científica (10 minuts). Màx. 15 punts

– Impartir una classe magistral reduïda sobre un tema relatiu a l’àmbit de coneixement objecte d’aquesta convocatòria. El/la candidat/a pot utilitzar suport audiovisual per impartir la classe (màx. 20 minuts). Màx. 25 punts

– Atendre el torn de preguntes de la Comissió de Selecció (10 minuts).

Condicions - Condiciones

ASPECTES LABORALS:

– Contracte laboral com a professor/a permanent a dedicació completa 30 ECTS.

– Horari de matí i tarda.

Només s’admeten candidatures presentades mitjançant formulari on-line a: https://rrhh.tecnocampus.cat/view.php?id=188843

Per a qualsevol incidència us podeu adreçar a seleccio@tecnocampus.cat

Cal identificar a l’assumpte el número de referència de la convocatòria: S09_2023_PDI_PERM_ANA