Amb data 22 de juny de 2006 sota els auspicis del Col.legi Oficial de Metges de Tarragona es crea la Secció Col.legial per l’Estudi i tractament del Dolor (SCETD).

Objectius:

  • Objectius. L’objectiu de la SCETD es ampliar, millorar i difondre els coneixements en l’estudi i tractament del dolor.
  • Seu social. La seu social serà la seu del Col.legi Oficial de Metges de Tarragona.
  • Òrgans de govern. L’esmentada secció estarà representada per dos responsables un president/a i un secretari/a. Es nomenarà una junta amb representants de tots els hospitals de la província que col.laborarà amb els dos responsables i que valorarà si es o no adient aprovar o denegar la sol.licitud d’ingrés dels nous candidats.
  • Membres de la SCETD. Poden ser membres de l’esmentada secció tos els llicenciats i diplomat en Ciències de la Salut interessats en l’estudi i tractament del dolor.
  • Periodicitat de les reunions. S’acorda que les reunions es faran el tercer dijous dels mesos de Gener, Març, Juny i Octubre. Aquestes dates es podran modificar per l’interès general i sempre amb la notificació pertinent a tots els membres amb l’anticipació suficient.
  • Finançament. Queda per acordar els sistema de finançament