Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS / HOSPITAL COMARCAL DEL PALLARS

CIF

Q7555308A

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

MARTA CODINA

Email

rrhh@gss.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

973727222, extensió 1539

Especialitat - Especialidad

FACULTATIU/IVA ESPECIALISTA EN ANÀLISIS CLÍNIQUES

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

TREMP

Funcions - Funciones

• Activitat pròpia de laboratori, incloent gestió. Guàrdies localitzades.
• Docència de pregraus.

Requisits - Requisitos

• Disposar de la titulació oficial de Llicenciat/ada o Graduat/ada en Biologia, Farmàcia, Medicina i Cirurgia o Química.
• Títol oficial d’especialista en Anàlisis Clíniques o Bioquímica Clínica.
• No estar inhabilitat/ada per a l’exercici professional o per a ocupar llocs de treball en el sistema sanitari de Catalunya.
• Acreditar els mèrits al·legats, amb justificació contrastable de la formació i de l’experiència professional.

Condicions - Condiciones

• Contracte de 6 mesos a jornada completa, i posterior contracte interí.
• Lloc de treball: Hospital Comarcal del Pallars, ubicat a Tremp (Lleida).
• Grupo professional: Grup 1 AS-TGS Titulat/ada de Grau Superior.
• Retribució i condicions laborals segons el conveni col·lectiu vigent d’aplicació al personal laboral de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris.