Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Gestió de Serveis Sanitaris

CIF

Q7555308A

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Montse Posino

Email

rrhh@gss.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

973727222

Especialitat - Especialidad

FACULTATIU/IVA ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

LLEIDA

Funcions - Funciones

Exercir com a facultatiu/iva Especialista en Medicina Familiar i Comunitària per a l’Atenció

Primària en l’Àrea Bàsica de Salut Lleida Rural Nord de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris.

Requisits - Requisitos

· Trobar-se en possessió de la titulació oficial Facultatiu/iva Especialista en Medicina Familiar i

Comunitària, que habiliti per a l’exercici professional.

· Acreditar els mèrits al·legats, amb justificació contrastable tant de la formació com d’experiència

professional.

· No trobar-se inhabilitat/ada per a l’exercici professional o per a ocupar llocs de treball en el sistema

sanitari de Catalunya.

Condicions - Condiciones

· Contracte eventual de 6 mesos a jornada completa, renovable a la seva finalització.

· Grup professional: Grup 1.2 Personal Sanitari Nivell III

· Retribució i condicions laborals segons el conveni col·lectiu vigent d’aplicació al personal laboral

de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris.