Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Gestió de Serveis Sanitaris

CIF

Q7555308A

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

MONTSE POSINO

Email

SELECCIO@GSS.CAT

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

973727226

Especialitat - Especialidad

FACULTATIU/IVA ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

LLEIDA

Funcions - Funciones

Activitat assistencial a consultes externes i hospitalització. Guàrdies localitzades i suport

assistencial a Urgències.

• Docència de pregraus

Requisits - Requisitos

Trobar-se en possessió de la titulació oficial de Facultatiu/iva Especialista en Medicina Interna,

que habiliti per a l’exercici professional, (o estar realitzant el cinquè any de residència d’aquesta

especialitat o estar en tràmits d’homologació)

• Acreditar els mèrits al·legats, amb justificació contrastable de la formació i de l’experiència

professional.

• No estar inhabilitat/ada per a l’exercici professional o per a ocupar llocs de treball en el sistema

sanitari de Catalunya.

Condicions - Condiciones

Contracte eventual de 6 mesos a jornada completa, renovable a la seva finalització.

• Grup professional: Grup 1.2 Personal sanitari Nivell III

• Retribució i condicions laborals segons el conveni col·lectiu vigent d’aplicació al personal laboral

de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris, més retribució específica del Pirineu.