Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Institut Català de la Salut

CIF

Q5855029D

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Estefania Sánchez Blasco

Email

esanchez.hj23.ics@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977 253 147 (ext 2281)

Especialitat - Especialidad

Facultatiu/iva medicina preventiva i salut pública

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Hospital Universitari Joan XXIII

Funcions - Funciones

En el marc de l’Equip de Control de les Infeccions:

1.1. Ser referent del programa de vigilància de les infeccions relacionades amb l’assistència sanitària (IRAS)

1.2. Ser referent del programa de bioseguretat i higiene hospitalària: monitoratge del programa de garantia de qualitat de sales blanques, seguiment del Pla de millora d’aigua segura, mesures de prevenció en obres i altres situacions de risc, suport a la estandardització dels procediments d’higiene, desinfecció i esterilització.

1.3. Ser referent dels programes de prevenció de les IRAS, com són : la vacunació del pacient immunodeprimit, la gestió de les recomanacions de mesures de precaució i aïllament, el desplegament dels protocols d’actuació en cas d’alertes sanitàries, entre altres.

1.4. Ser referent del desplegament d’alertes relacionades amb l’aparició de brots d’IRAS i la seva gestió i control.

1.5. Ser referent en la implementació de mesures per garantir la comunicació de MDOs i altres malalties infeccioses d’interès comunitari d’acord amb les directrius del Departament de Salut i Ministerio de Sanidad y Bienestar Social.

1.6. Col·laborar en l’assoliment d’objectius de la comissió d’infeccions i antibioteràpia del centre i dels grups de treball relacionats (Equip Control de la Infecció, Equip PROA )

En el marc de la Unitat Funcional de Seguretat del Pacient (SP)

2.1 Participació en el desplegament d’altres programes de Seguretat del Pacient com a líder o col·laborador/a.

2.2. Projecte per la millora de la Higiene de Mans amb Productes de base alcohòlica.

2.3. Desenvolupament d’una plataforma online integradora de les activitats relacionades amb SP.

2.4. Automatització del quadre de comandament de SP.

2.5. Suport en l’anàlisi de notificacions d’incidents relacionats amb IRAS i altres aspectes de SP.

2.6. Vocal de les comissions de qualitat i altres que la direcció del centre consideri.

2.7. Suport als equips de treball de processos clau quirúrgic, d’hospitalització, i Urgències.

2.8. Suport en el procés d’acreditació del centre.

Requisits - Requisitos

• Llicenciatura i/o grau en Medicina

• Especialista en medicina preventiva i salut pública

Condicions - Condiciones

• Categoria professional: Facultatiu/iva medicina preventiva i salut pública

• Ubicació: Hospital Universitari Joan XXIII

• Dependència funcional: Direcció mèdica

• Retribució: La que estableix el III Acord de la Mesa Sectorial i la normativa vigent

• Jornada: Jornada ordinària

• Nomenament: interí