Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de Sant Pau

CIF

G59780494

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Noelia PITARQUE

Email

npitarque@santpau.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

935565598

Especialitat - Especialidad

FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN CIRURGIA TORÀCICA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Barcelona

Funcions - Funciones

Les pròpies del lloc de treball

Requisits - Requisitos

Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia
▪ Títol d’especialista en Cirurgia Toràcica
▪ Experiència en Cirurgia Major Mínimament Invasiva

Condicions - Condiciones

▪ Categoria: Adjunt/a
▪ Contractació indefinida a temps complet
▪ Horari de treball segons planificació
▪ Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran
a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.

https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories-internes/externes-de-facultatiu/facultativa/-/asset_publisher/C1eiNr9iUahR/content/convo-fgs-2022-130?redirect=%2Fca%2Fweb%2Fpublic%2Fconvocatories-internes%2Fexternes-de-facultatiu%2Ffacultativa&inheritRedirect=true