Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
Hospital de Sant Pau

CIF:
G59780494

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Isabel Arrieta

Email:
conv164@santpaul.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
935537640

Especialitat – Especialidad:
FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
BARCELONA

Funcions – Funciones:
Les pròpies del lloc de treball

Requisits – Requisitos:
El/la candidat/a seleccionat/da haurà de donar compliment al que s’estableix legalment sobre
incompatibilitats en cas de prestar serveis en un altre lloc de treball (Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d’incompatibilitats de Catalunya).
 El/la candidat/a seleccionat/da realitzarà les guàrdies que la Direcció Mèdica, directament o per
mitjà del Director/a de Servei, li assigni, d’acord a les necessitats assistencials de l’Hospital.
És imprescindible que el/la candidat/a seleccionat/da estigui col·legiat/da al Col·legi Oficial de
Metges de Barcelona en el moment de la seva incorporació.
 El/la candidat/a seleccionat/da haurà de demostrar, o comprometre’s a adquirir, en un termini no
superior a un any, un coneixement correcte de les dues llengües oficials a Catalunya.

Condicions – Condiciones:
Categoria: Adjunt/a
 Contractació indefinida en jornada a temps parcial de 1125 hores anuals
 Horari de treball segons planificació
 Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les
normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.