Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de Sant Pau

CIF

G59780494

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Noelia PITARQUE

Email

npitarque@santpau.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

935537640

Especialitat - Especialidad

FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN HEMATOLOGIA I HEMOTERÀPIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Barcelona

Funcions - Funciones

Les pròpies del lloc de treball

Requisits - Requisitos

Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
Títol d’especialista en Hematologia i Hemoteràpia.
Formació en diagnòstic i tractament de les malalties eritrocitàries .

Condicions - Condiciones

Categoria: Adjunt/a.
Contractació indefinida en jornada a temps complet.
Horari de treball segons planificació.
Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.

https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories-internes/externes-de-facultatiu/facultativa/-/asset_publisher/C1eiNr9iUahR/content/convo-fgs-2022-113?redirect=%2Fca%2Fweb%2Fpublic%2Fconvocatories-internes%2Fexternes-de-facultatiu%2Ffacultativa&inheritRedirect=true