Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
Hospital de Sant Pau

CIF:
G59780494

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Isabel Arrieta

Email:
marrieta@santpau.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
935537640

Especialitat – Especialidad:
FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA I REHABILITACIÓ

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Barcelona

Funcions – Funciones:
Les pròpies del lloc de treball.

Requisits – Requisitos:
Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia
Títol d’especialista en Medicina Física i Rehabilitació
Experiència mínima de 3 anys acreditada

Condicions – Condiciones:
• El/la candidat/a seleccionat/da haurà de donar compliment al que s’estableix
legalment sobre incompatibilitats en cas de prestar serveis en un altre lloc de treball
(Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya).
• El/la candidat/a seleccionat/da realitzarà les guàrdies que la Direcció Mèdica,
directament o per mitjà de la Directora de Servei, li assigni, d’acord a les necessitats
assistencials de l’Hospital.
• És imprescindible que el/la candidat/a seleccionat/da estigui col·legiat/da al Col·legi
Oficial de Metges de Barcelona en el moment de la seva incorporació.
• El/la candidat/a seleccionat/da haurà de demostrar, o comprometre’s a adquirir, en un
termini no superior a un any, un coneixement correcte de les dues llengües oficials a
Catalunya.