Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de Sant Pau

CIF

G59780494

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Isabel Arrieta

Email

marrieta@santpau.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

935537640

Especialitat - Especialidad

FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Barcelona

Funcions - Funciones

Les pròpies del lloc de treball.

Requisits - Requisitos

Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia
Títol d’especialista en Medicina Interna

http://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories-internes/externes-de-facultatiu/facultativa

Condicions - Condiciones

Categoria: Adjunt/a
Contractació indefinida en jornada a temps complet
Horari de treball segons planificació
Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.