Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de Sant Pau

CIF

G59780494

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Noelia PITARQUE

Email

convocatoriesfacultatius@santpau.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

935565598

Especialitat - Especialidad

FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

BARCELONA

Funcions - Funciones

Pròpies del lloc de treball

Requisits - Requisitos

 Títol de Llicenciada en Medicina i Cirurgia

 Títol d’especialista en Medicina Nuclear

 Experiència en:

o Teràpia amb radiofàrmacs que incloguin: [177Lu]Lu-DOTA-TATE per a tumors neuroendocrins, [177Lu]Lu-PSMA pel càncer de pròstata metastàtic resistent a la castració, [131I]MIBG per tumors de la cresta neural, i també sinoviortesi amb 90Y i radioembolització hepàtica amb 90Y.

o Estudi gammagràfic de malabsorció d’àcids biliars (SeHCAT), SPECT de perfusió cerebral en l’epilèpsia.

o Gangli sentinella en neoplàsies de cap i coll i ROLL d’adenopaties cervicals.

Condicions - Condiciones

 Categoria: Adjunt/a

 Contractació indefinida a temps complet

 Horari de treball segons planificació

 Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.

Més informació a l'enllaç: https://santpau.csod.com/ux/ats/careersite/4/home?c=santpau&cfdd[0][id]=201&cfdd[0][options][0]=138&lang=ca-ES#/