Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de Sant Pau

CIF

G59780494

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Isabel Arrieta

Email

conv81@santpau.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

93.55376.40

Especialitat - Especialidad

FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÒSTIC

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

BARCELONA

Funcions - Funciones

Les pròpies del lloc de treball.


https://www.santpau.cat/es/web/public/convocatories-internes/externes-de-facultatiu/facultativa/-/asset_publisher/C1eiNr9iUahR/content/convo-2022-81?redirect=%2Fes%2Fweb%2Fpublic%2Fconvocatories-internes%2Fexternes-de-facultatiu%2Ffacultativa&inheritRedirect=true

Requisits - Requisitos

Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia
Títol d’especialista en Radiodiagnòstic
Experiència en Neuroradiologia Diagnòstica
* Els requisits s’hauran d’acreditar en el moment de la incorporació al lloc de treball

Condicions - Condiciones

Categoria: Adjunt/a
Contractació indefinida en jornada a temps complet
Horari de treball de matí i tarda
L’activitat es prestarà, en la seva totalitat o en part, en qualsevol de les dependències de la Institució o centres amb els quals la Institució tingui contractada l’assistència a la població de referència. En aquest cas concret, els centres ambulatoris conveniats amb l’Hospital i altres serveis mancomunats.
Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.