Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

HOSPITAL DE SANT PAU

CIF

G59780494

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

NOELIA PITARQUE

Email

convocatoriesfacultatius@santpau.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

935565598

Especialitat - Especialidad

FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN REUMATOLOGIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

BARCELONA

Funcions - Funciones

Les pròpies del lloc de treball.

Requisits - Requisitos

Requisits:
 Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia
 Títol d’especialista en Reumatologia

Es valorarà:
 Coneixement i experiència en Metodologia de la Recerca i estadística en Ciències de la Salut
 Experiència en investigació o medicina basada en l’evidència.
 Estades a centres de referència en recerca
 Experiència en consultes de tècniques diagnòstiques en reumatologia com ecografia musculoesquelètica i capil·laroscòpia.
 Experiència de treball en Urgències
 Coneixements d’anglès oral i escrit
 Competències:
• Treball en equip
• Comunicació interpersonal
• Servei i orientació a l’usuari/ària

Altres requisits:
• El/la candidat/a seleccionat/da haurà de donar compliment al que s’estableix legalment sobre incompatibilitats en cas de prestar serveis en un altre lloc de treball (Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya).
• El/la candidat/a seleccionat/da realitzarà les guàrdies que la Direcció Mèdica, directament o per mitjà de/ la Director/a de Servei, li assigni, d’acord a les necessitats assistencials de l’Hospital.
• Es imprescindible que el/la candidat/a seleccionat/da estigui col·legiat/da al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona en el moment de la seva incorporació.
• El/la candidat/a seleccionat/da haurà de demostrar, o comprometre’s a adquirir, en un termini no superior a un any, un coneixement correcte de les dues llengües oficials a Catalunya.

Condicions - Condiciones

S’ofereix:
 Categoria: Adjunt/a
 Contractació indefinida a temps complet
 Horari de treball segons planificació
 Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.

Documentació i termini de presentació
Els/les interessats/des en participar en aquesta convocatòria hauran de clicar a l’enllaç on s’haurà d’ emplenar el formulari, enviar el CV, el barem (en format excel) i la titulació requerida.
https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories
Aquest CV s’haurà de presentar seguint l’ordre dels apartats del barem que s’adjunta a la convocatòria. Al barem es faran constar les dades personals i s’haurà d’omplir la columna Nº en tots els seus apartats.
Per qualsevol consulta podeu dirigir-vos al correu convocatoriesfacultatius@santpau.cat
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 15 de febrer de 2023