Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya

CIF

Q2500376E

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Dra. Inés Landín Roig, Subdirectora

Email

tarragona.imlcfc@xij.gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977920009

Especialitat - Especialidad

Forense

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Reus

Funcions - Funciones

Són tasques del metge/ssa forense l’assistència tècnica als òrgans judicials, amb una jornada ordinària de 7 hores diàries, de dilluns a divendres. Així mateix, segons les poblacions s’hauran de realitzar guàrdies rotatòries de 24 hores o guàrdies de disponibilitat setmanals, també en torn rotatori, distribuïdes mensualment entre els/les metges/sses forenses de l’àrea de guàrdia respectiva.

Són matèries de la seva disciplina professional la patologia forense: funcions relacionades amb la investigació medico-legal i autòpsies en tots els casos de mort violenta o sospita de criminalitat per ordre judicial, l’assistència i vigilància facultativa dels detinguts, lesionats o malalts, que es trobin sota la jurisdicció dels òrgans judicials, en els supòsits i en la manera que determinen les lleis.

Emetre informes i dictàmens medicolegals, control dels lesionats, valoració dels danys corporals, valoracions psiquiàtriques forenses com incapacitats, ingressos psiquiàtrics , capacitats cognitives etc.. que siguin objecte d'actuacions processals. També realitzen funcions d'investigació i col·laboració que derivin de la seva pròpia funció.

En el transcurs de les actuacions processals o d'investigació incoades pel Ministeri Fiscal, estaran sota les ordres dels/les jutges/sses, magistrats/des, fiscals i encarregats/des del Registre Civil, exercint les seves funcions amb plena independència i sota criteris estrictament científics.

Requisits - Requisitos

Llicenciatura o enginyeria

Medicina

Competències / coneixements: es valoraran específicament les especialitats en medicina legal i forense, i/o psiquiatria, i/o traumatologia i/o ginecologia, altres especialitats (anatomia patològica ), cursos relacionats amb l’administració de justícia, certificats de nivell de coneixement de català i experiència professional en funcions relacionades directament amb el lloc de treball. – haver treballat com a metge forense, o estar cursant l’especialitat en medicina legal – superació d’alguna de les proves selectives (oposicions a metges forenses)

Condicions - Condiciones

LLoc de treball de Metge/ssa Forense al partit judicial REUS. Es tracta d'un CONTRACTE TEMPORAL per cobrir una vacant (de durada indeterminada amb un màxim de 3 anys).

https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06050944