Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

FUNDACIO ATENCIO I SUPORT DEPENDÈNCIA ILLES BALEARS

CIF

G57421687

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Maite Rubio

Email

mtrubio@fbd.caib.es

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

971177212

Especialitat - Especialidad

GERIATRÍA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

SANTA EULARIA DES RIU-IBIZA

Funcions - Funciones

Sota la dependència directa de gerència o dels seus superiors jeràrquics dels

centres residencials d’Eivissa, li correspon:

– Realitzar els exàmens mèdics i els diagnòstics, i prescriure els tractaments

més adequats en cada cas, per dur a terme les teràpies preventives i

assistencials i els programes de mobilització i rehabilitació de les persones

usuàries dels centres residencials.

– Elaborar els informes mèdics que li siguin requerits i mantenir actualitzades

les dades del document de control assistencial de cada persona usuària.

– Participar amb els equips tècnics dels centres residencials en l’elaboració del

PIA (pla individual d’atenció interdisciplinària) de les persones usuàries.

– Informar els familiars sobre l’estat de salut de les persones usuàries.

– Programar i supervisar els menús i les dietes alimentàries de cada persona

usuària i registrar-los en el seu expedient sanitari.

– Supervisar el treball del personal sanitari i sociosanitari.

– Supervisar l’estat sanitari del centre residencial.

– Certificar les defuncions de les persones usuàries.

– Custodiar i actualitzar les històries clíniques i els altres documents relatius a la

salut de les persones usuàries conjuntament amb l’equip d’infermeria. – Tramitar la facturació de receptes manejant aplicacions informàtiques.

– Planificar, controlar, mantenir reunions periòdiques i fer el seguiment i

l’avaluació del alumnat en pràctiques, si escau.

– Assistir a les comissions de selecció de personal.

– Col·laborar en l’elaboració d’informes, estadístiques i memòries del centre.

– En general, dur a terme totes les activitats referents a la seva titulació que,

malgrat que no s’hagin especificat abans, li encomani el seu superior

jeràrquic, sempre que estiguin incloses en l’exercici de la seva tasca

professional.

Requisits - Requisitos

Per poder formar part de l'oferta, les persones aspirants han de complir en la

data d’acabament del termini per presentar les sol·licituds els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un estat de la Unió Europea, o ser

nacional d’altres estats amb les condicions que estableix l’article 57 de la Llei

7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

b) Tenir 16 anys complits i no haver arribat a l’edat de jubilació.

c) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a

l’exercici de les funcions corresponents a la categoria de metge/essa.

d) Titulació per poder ocupar la plaça: – Títol Grau en medicina i cirurgia o títols oficials universitaris equivalents.

e) Acreditar el Col·legiat del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (COMIB)

f) Certificar el nivell de català B2 o equivalent. (preferentment)

g) No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap

administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats

autònomes, ni estar inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions

o càrrecs públics per resolució judicial, per a exercir funcions similars a les de la

categoria corresponent. En cas de persones nacionals d’un altre estat, no haver

estat inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció

disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes,

l’accés a una ocupació pública. En el supòsit de titulacions expedides a l’estranger, s’ha d’aportar l’homologació

corresponent del Ministeri d’Educació

Condicions - Condiciones

L’objecte d’aquesta convocatòria és la contractació amb caràcter temporal

(amb contracte d’interinitat fins a la cobertura definitiva, amb una durada

màxima de 36 mesos) del lloc de treball de METGE/ESSA DE CENTRE

RESIDENCIAL (POSSIBILITATS D’ALLOTJAMENT I MANUTENCIÓ),

Sou anual: 46.655,48 €/bruts

Jornada: Completa

Horari: De dilluns a divendres:

– Quatre dies a la setmana en règim d'horari flexible, amb una part fixa i una

part flexible.

 La part fixa de l'horari, de concurrència obligada, serà la franja compresa

entre les 09.00 i les 14.00 hores.

 La part flexible de l'horari, i sempre respectant les necessitats del servei,

es distribuirà a voluntat del personal i serà la franja compresa entre els

següents trams horaris:

¾ Entrada: entre les 07:30 i les 09.00 hores.

¾ Sortida: entre les 14.00 i les 16.30 hores.

– Un dia a la setmana flexible (7 hores) depenent de les necessitats del servei.

Dissabtes i diumenges depenent de les necessitats del servei. Amb dedicació

especial i disponibilitat.