Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

SALUT SANT JOAN REUS – BAIX CAMP

CIF

Q4300351F

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Joan Romera

Email

joan.romera@salutsantjoan.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977308512

Especialitat - Especialidad

GERIATRIA i/o Medicina Interna i/o Medicina de Familia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

REUS

Funcions - Funciones

Es valorarà:
• Màster i/o Potsgrau en Gerontologia Social.
• Experiència laboral com a metge/essa en l’àmbit de la geriatria i cures pal•liatives.
• Experiència laboral en atenció primària i cronicitat.
• Formació addicional específica relacionada al lloc de treball (especificant hores).

Es cerca professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/ora, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip.

Requisits - Requisitos

• Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació de Metge/essa Especialista en Geriatria i/o en Medicina de Família i Comunitària i/o en Medicina Interna.
• Títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
• Coneixements del català parlat i escrit.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

Condicions - Condiciones

S’ofereix:
• Contracte laboral per cobertura d’un lloc estructural de naturalesa permanent a jornada completa amb atenció continuada.

Les persones interessades hauran de:
1. Registrar-se a: https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars
2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació).
3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

MA SOCIO 01 23

Termini de presentació de sol•licituds: 31 de desembre de 2023

Contacte: Dr. Gabriel De Febrer (Director del Servei de Geriatria i Cures Pal•liatives; àrea Sociosanitària de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus) telèfon 977310300 Extensió: 51522 mòbil: 618433230; e-mail: gabriel.febrer@salutsantjoan.cat