Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Pius Hospital de Valls

CIF

A43233618

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Ana M. Espuny

Email

amespuny@piushospital.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977609162

Especialitat - Especialidad

Geriatria, Medicina interna o Medicina Familiar i Comunitària

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Valls

Funcions - Funciones

Les pròpies d’un facultatiu adjunt al servei de Geriatria i UFISS

Requisits - Requisitos

Títol de metge/essa especialista en Geriatria, Medicina Interna o Medicina Familiar i Comunitària.

Condicions - Condiciones

S’ofereix:

– 1 lloc de treball eventual al 100% de la jornada màxima ordinària de metge/essa pel servei de Geriatria i UFISS amb les condicions establertes en el III Conveni del SISCAT.

– Grup professional: 1

– Hores planificades: 100%

– Incorporació: immediata