Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

INSTITUT CATALÀ DONCOLOGIA

CIF

Q5856383D

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Joana Casaus Garcia

Email

jcasaus@iconcologia.net

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

932607258

Especialitat - Especialidad

Hematologia i Hemoteràpia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Tarragona

Funcions - Funciones

L'Institut Català d'Oncologia (endavant ICO), centre públic del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, líder en oncologia i dedicat a l'assistència, la recerca, la prevenció i la docència, inicia un procés de selecció per incorporar un Metge/ssa Especialista en Hematologia i Hemoteràpia per al centre de treball de l’ICO Tarragona a l’Hospital Universitari Joan XXIII, adscrit a la Direcció Territorial de ICO Tarragona, Servei d’Hematologia.

La missió del/la metge/ssa especialista en Hematologia i Hemoteràpia és oferir atenció mèdica especialitzada amb un enfocament terapèutic i integral del pacient hospitalitzat i ambulatori amb malaltia hematològica, fent especial èmfasi en el procés diagnòstic i terapèutic, i en la presa de decisions consensuada amb altres professionals, de conformitat amb els procediments i protocols adequats i millorar l'eficiència garantint una utilització adequada dels recursos.

Funcions principals:

Atendre al pacient ambulatori i hospitalitzat, amb malaltia hematològica no oncològica i oncològica, coordinant el diagnòstic i tractament amb altres especialitats i institucions quan sigui d'aplicació. Revisar, donar resposta i fer el seguiment de les interconsultes intrahospitalàries i/o a distància.

Participar en els comitès i reunions internes i externes, d'àmbit Assistencial i de Qualitat aportant una visió global en l'enfocament terapèutic del pacient ambulatori i d'hospitalització.

Participar activament en projectes i grups de treball vinculats, incloent reunions amb referents transversals, i especialistes d'altres serveis i institucions. Col·laborar amb l'activitat docent de la institució, participant en programes de formació continuada, i/o tutelant els alumnes de pregrau i postgrau i residents en formació.

Representar la institució tant en actes nacionals com internacionals, a petició de la Direcció General, així com participar en les comissions o reunions internes que es considerin.

Requisits - Requisitos

Estar en possessió de la titulació de Llicenciatura / Grau en Medicina i Cirurgia. (d’una Universitat acreditada a Espanya vs acreditar certificat d’homologació corresponent).

Estar en possessió de la titulació d’Especialista en Hematologia i Hemoteràpia (via MIR).Data termini presentació de candidatures

Admissió de CV's (sense fotografia) + carta de motivació fins el 20/11/2022.

https://icogencat.talentclue.com/es/node/91887470/12623479
https://icogencat.talentclue.com/ca/node/add/cv/job/91887470/company/83535014/?clicked_button=apply_manually

Condicions - Condiciones

Contracte de treball d’interinitat per cobertura de vacant fins a resolució de convocatòria.

Jornada laboral completa (1.668 hores/any – 39 hores/setmana).

Horari: 4 dies/setmana de 08:00h a 17:00h i 1 dia/setmana de 08:00h a 15:00h

Guàrdies d’atenció continuada.

Període de prova: 4 mesos (segons conveni).

Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’ICO segons conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut (SISCAT), les taules salarials ICO del grup professional AS-TGS (Assistencial Titulat/da de Grau Superior) i la vàlua de el/la candidat/a.

Data d’incorporació: finalitzat el procés de selecció (aprox. 15/12/2022).