Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Centre d'Atenció a la Discapacitat de Lleida

CIF

S-0811001-G

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Gloria ROURERA JOVELLAR

Email

gloriarourera@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

973703620

Especialitat - Especialidad

LLICENCIAT EN MEDICINA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

LLEIDA

Funcions - Funciones

Metge/essa per a Valoració de la Discapacitat en el CAD de Lleida del Departament de Drets Socials.

Formarà part del 3r. Equip Multidisciplinar que s'implementa a 2024 juntament amb el psicòleg/a i la treballador/a social.

Requisits - Requisitos

Horari 37,30 hores/setmanals

Obligatori de 9 a 14 hores.

Condicions - Condiciones

Retribucions d'acord amb el VI Conveni Únic de Personal Laboral