Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
Subdirecció General d’Avaluacions Mèdiques Tarragona

CIF:
S0811001G

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Josep Gomis i Blanch

Email:
icam.tarragona.salut@gencat.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
977 21 36 12

Especialitat – Especialidad:
Llicenciatura o grau en Medicina

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Tarragona

Funcions – Funciones:
 Dur a terme el control, la inspecció, l'avaluació i el seguiment dels processos mèdics i sanitaris corresponents a les prestacions del sistema de Seguretat Social en matèria d'incapacitats laborals.
 Efectuar avaluacions mèdiques respecte de la incapacitat funcional per a l'exercici de determinades activitats, d'acord amb la normativa sectorial aplicable.
 Donar suport als metges d'atenció primària, per a la correcta gestió dels pacients en situació d'incapacitat laboral i exercir la inspecció i el control de la prestació.
 Realitzar l'avaluació mèdica i els dictàmens preceptius, pel que fa a les invalideses permanents.
 Efectuar les funcions d'assessorament i informe que dins l'àmbit de l'avaluació mèdica li siguin encomanades.
 Homogeneïtzar criteris mèdics, fer protocols d'actuacions i realitzar formació en matèria d'Incapacitat Temporal.
 Realitzar l'avaluació mèdica de les lesions permanents incapacitants i no incapacitants derivades de contingències professionals.
 Assessorar i atendre les consultes i peticions fetes pels diversos agents implicats en el control de les incapacitats laborals.
 Realitzar informes de valoració de les reclamacions prèvies enfront d'altes mèdiques i informes pericials amb assistència al jutjat del social.
 Elaborar els expedients de jubilació per incapacitat de funcionaris civils de l'Estat i realitzar informes de valoració de la incapacitat temporal d'aquests funcionaris, segons les normes establertes per conveni.
 Realitzar avaluacions mèdiques del personal funcionari de la Generalitat que ocupa llocs de treball que requereixen unes condicions físiques o psíquiques especials, en els procediments d'assignació de llocs de treball de segona activitat.
 Realitzar informes d'avaluació mèdica en relació a diferents prestacions com: risc durant l'embaràs, mutilats de la guerra civil, assegurança escolar.
 Elaborar informes d'avaluació d'aptituds per a la realització de determinades activitats, com és el cas de l'aptitud per a la conducció de vehicles i la tinença de permís d'armes.
 Altres funcions pròpies que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Requisits – Requisitos:
1. Estar en possessió de la llicenciatura o grau en Medicina
2. Acreditar coneixements de llengua catalana corresponents al nivell C1.
3. Complir els requisits que amb caràcter general estableix l’article 56 i següents del text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP).

Aspectes que es valoraran:

 Coneixements i/o experiència en les funcions pròpies del lloc, especialment en avaluacions i reconeixements mèdics i inspecció sanitària
 Coneixements i experiència com a metge del sistema públic de salut, de les mútues col·laboradores de la seguretat social i en l’àmbit privat
 Coneixements i/o experiència en matèria de prevenció de riscos laborals i en prestacions de la seguretat social
 Especialitat de medicina de treball i altres relacionades
 Competències professionals de:
 Prevenció i resolució de conflictes
 Adaptabilitat
 Presa de decisions i anàlisi de problemes
 Comunicació i empatia
 Compromís amb l’organització i el servei públic

Condicions – Condiciones:
Característiques del lloc:

Nom del lloc: Titulat/ada superior, metge/essa avaluador/a
Grup: A (subgrup A1)
Nivell: 24.4
Jornada: Normal
Horari: Normal
Unitat directiva: Subdirecció General d’Avaluacions Mèdiques – Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària
Localitat: C/ Francesc Bastos 19, Tarragona

Forma d’ocupació del lloc: Comissió de serveis o interinatge.

Participació:

Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats han d’emplenar la sol·licitud que trobaran a https://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/rrhh21/index.html i enviar-la, fins al dia 7 de desembre de 2021.

En aquest formulari s’ha d’adjuntar el currículum personal en format PDF amb el nom “cognom1_cognom2_nom_cvpersonal” i, si és possible, el currículum que genera ATRI amb el nom “cognom1_cognom2_nom_cvAtri” (eviteu els espais en blanc, caràcters especials (ç, ñ, accents, signes de puntuació, etc.) en els noms assignats als cv perquè poden ocasionar problemes en la descàrrega). No es valoraran les sol·licituds que no arribin mitjançant el formulari esmentat.

Si teniu problemes a l’hora d’enviar el formulari o voleu sol·licitar informació sobre el procés o el resultat de la sol·licitud, us podeu adreçar al correu electrònic següent: ofertesATRI.salut@gencat.cat

En el currículum personal cal tenir en compte el següent: quant a l’experiència professional cal fer una descripció detallada de les funcions desenvolupades en cada un dels llocs de treball que heu ocupat i detallar el temps treballat en mesos (no cal indicar el nombre de mesos treballats, sinó el mes inicial i el mes final de cada període de serveis prestats); quant a la formació cal especificar en tots els casos les hores de durada dels cursos i el tipus de certificació obtinguda (assistència, assistència i aprofitament,…); i quant al coneixement de la llengua catalana, cal especificar si es disposa del nivell requerit a l’oferta.

Les sol·licituds s’examinaran a partir de l’estudi del currículum i, un cop valorat aquest, les persones seleccionades poden ser convocades a una entrevista i/o prova, si escau. Us informem que en compliment de l’art. 9.1 e) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el cas que sigueu la persona seleccionada per a la plaça oferta, el vostre nom i cognoms serà publicat en el web del Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya durant un mes, excepte que exerciu el dret d’oposició i informeu el gestor de la convocatòria que hi concorre alguna circumstància especial que justifiqui legalment que no es publiqui.