Funcions:

 • Proposar i controlar les actuacions que en l’àmbit de la salut laboral es portin a terme al Departament relatives a la SARS-CoV-2: valoracions de vulnerabilitat i especial sensibilitat, adaptacions de llocs de treball, col·laboració amb el sistema públic de salut, campanyes preventives i de salut laboral.
 • Gestió del personal vulnerable i sensible a la COVID-19.
 • Realitzar els exàmens de salut dels treballadors del Departament de qualsevol tipologia (periòdics, inicials, post-baixa, a demanda del treballador, etc.) que constaran de: història clínico – laboral, exploració clínica (aplicació de protocols específics), valoració de proves d’infermeria, introducció de dades analítiques i d’EKG (sistema PREVEN i valoració), full de derivació a proves complementàries que es considerin necessàries segons protocols específics aplicables, i qualificació.
 • Col·laborar en l’elaboració i revisió dels protocols mèdics de l’especialitat, en especial relatives a la COVID-19.
 • Col·laborar en les mesures de prevenció i seguretat aplicables en relació a la COVID-19
 • Elaborar informes i prestar assessorament quan se’l requereixi des del Servei de la Vigilància de la Salut Laboral.
 • Realitzar informes referent a la salut dels treballadors.
 • Altres tasques que se li demanin dins de l’àmbit del Servei de Vigilància de la Salut laboral.

Requisits:

 • Estar en possessió de la llicenciatura en medicina, especialitat medicina del treball
 • Estar en possessió del certificat del nivell de suficiència de català (C1) o equivalent

Oferim:

 • Nom dels llocs: Metge/essa
 • Tipus de lloc: Laboral
 • Grup: A1
 • Unitat directiva: Direcció de Serveis
 • Subdirecció: Sub-direcció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral
 • Servei: Servei de Vigilància de la Salut Laboral
 • Localitat: Barcelona
 • Nombre de vacants: 2
 • Durada: un any (amb possibilitat de pròrroga fins a 3 anys)

Categoria: Administració

La Direcció de Serveis del Departament d’Interior ha de cobrir dos llocs de treball de la categoria professional de metge/essa, especialista en medicina del treball, grup A1, d’acord amb l’assignació d’efectius del Programa temporal de mesures extraordinàries per a la gestió de la COVID-19 en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals a l’Administració de la Generalitat provat per Acord GOV/78/2020, de 9 de juny.

Procediment de selecció:

 • Les persones interessades que compleixin els requisits d’ocupació del lloc poden presentar la seva sol·licitud, acompanyada d’un currículum vitae, fins al dia 07/09/2020, a l’adreça de correu electrònic svsl.interior@gencat.cat. A l’assumpte del correu cal especificar la referència de l’oferta INT198/20-Metge/essa, juntament amb el nom i cognoms.
 • El procediment de selecció consistirà en l’estudi del currículum. Les persones candidates podran ser convocades a una entrevista i/o prova.

Telèfon: 935 512 000

Arxiu PDF amb tota la informació