Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

CIF

S0811001G

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (TARRAGONA)

Email

provisiollocs_pas.educacio@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977 25 14 40

Especialitat - Especialidad

MEDICINA DEL TREBALL

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

TARRAGONA

Funcions - Funciones


Dins de l’àrea de Prevenció de Riscos Laborals li corresponen les funcions següents:Planificar i programar els exàmens de salut i explotar les dades epidemiològiques i del resultat sanitari obtingut amb la finalitat de detectar casos de pèrdues de salut el més precoçment possible.Proposar actuacions encaminades a facilitar un canvi o una adaptació del lloc de treball a aquelles persones que per la minva de la salut no puguin continuar desenvolupant les tasques pròpies del seu lloc de treball.Efectuar la prevenció secundària dels problemes de salut que estan relacionats amb l’entorn de treball.Planificar les actuacions, d’acord amb els recursos disponibles.Proporcionar els primers auxilis i l’atenció d’urgència als/les treballadors/es.Determinar la idoneïtat del treballador o la treballadora, objecte de la vigilància de la salut, per la tasca concreta que ha de dur a terme i, si cal, orientar al/la treballador/a professionalment.Col·laborar en la informació i formació del personal en matèria de salut.

Requisits - Requisitos

Fase I: Prioritàriament

, personal laboral fix al servei de l’administració de la Generalitat de Catalunya:Ocupant un lloc de la categoria professional de metge/essa.Ocupant un lloc de diferent categoria professional, dins de la mateixa àrea de funcions, sempre que es disposi de la titulació adient.Ocupant un lloc de diferent categoria i d’una altra àrea de funcions, sempre que aquest lloc sigui del mateix grup professional o del grup professional immediatament inferior i es disposi de la titulació adient.

Titulació: metge/essa

Especialitat: Medicina del TreballCertificat de nivell de suficiència de català (C1) o equivalent.

Fase II: Excepcionalment

, atès l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, en el cas que no es presenti cap persona funcionària que compleixi elsrequisits d’ocupació, també es tindran en compte les sol·licituds de les persones que compleixin els següents requisits:Estar en possessió del títol universitari de metge/essa, especialitat en Medicina del Treball.Certificat de nivell de suficiència de català (C1) o equivalent.

Així mateix aquests candidats hauran de complir els requisits

que amb caràcter general

estableix l’art. 56 i següents del text refós de l’Estatut Basic del’Empleat Públic.

Funcions

Condicions - Condiciones

EDU368523 – Metge/ssa especialitat Medicina del Treball, laboral A1

Secció de Prevenció de Riscos Laborals dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament d’Educació

Període de vigència: 06/06/2023 – 16/06/2023

Categoria: Administració

Descripció del lloc: Nom del lloc: metge/essa

Unitat: Serveis Territorials a Tarragona

Ubicació: Sant Francesc, 7, Tarragona

Subgrup i nivell: A1

Tipologia lloc: laboral

Horari: normal