Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Departement de Salut

CIF

S0811001G

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Carles Mateo

Email

ofertesATRI.salut@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

93 227 29 00

Especialitat - Especialidad

Medicina del Treball

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Tarragona o Tortosa

Funcions - Funciones

 Efectuar avaluacions mèdiques respecte de la incapacitat funcional per a l'exercici de determinades activitats, d'acord amb la normativa sectorial aplicable.  Donar suport als metges d'atenció primària, per a la correcta gestió dels pacients en situació d'incapacitat laboral i exercir la inspecció i el control de la prestació.  Realitzar l'avaluació mèdica i els dictàmens preceptius, pel que fa a les invalideses permanents.  Efectuar les funcions d'assessorament i informe que dins l'àmbit de l'avaluació mèdica li siguin encomanades.  Homogeneïtzar criteris mèdics, fer protocols d'actuacions i realitzar formació en matèria d'Incapacitat Temporal.  Realitzar l'avaluació mèdica de les lesions permanents incapacitants i no incapacitants derivades de contingències professionals.  Assessorar i atendre les consultes i peticions fetes pels diversos agents implicats en el control de les incapacitats laborals.  Realitzar informes de valoració de les reclamacions prèvies enfront d'altes mèdiques i informes pericials amb assistència al jutjat del social.  Elaborar els expedients de jubilació per incapacitat de funcionaris civils de l'Estat i realitzar informes de valoració de la incapacitat temporal d'aquests funcionaris, segons les normes establertes per conveni.  Realitzar avaluacions mèdiques del personal funcionari de la Generalitat que ocupa llocs de treball que requereixen unes condicions físiques o psíquiques especials, en els procediments d'assignació de llocs de treball de segona activitat.  Realitzar informes d'avaluació mèdica en relació a diferents prestacions com: risc durant l'embaràs, mutilats de la guerra civil, assegurança escolar.  Elaborar informes d'avaluació d'aptituds per a la realització de determinades activitats, com és el cas de l'aptitud per a la conducció de vehicles i la tinença de permís d'armes.  Altres funcions pròpies que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Requisits - Requisitos

1. Estar en possessió de la llicenciatura o grau en Medicina. 2. Acreditar coneixements de llengua catalana corresponents al nivell C1. 3. Complir els requisits que amb caràcter general estableix l’article 56 i següents del text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP).

Condicions - Condiciones

Jornada: Normal Horari: Normal, vinculació temporal.
Posar com ha referència per participar en l'oferta SLT-275-22(Tortosa) o SLT-276-22 (Tarragona)