Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

In Talent Lab

CIF

B67422022

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Mireia Camps

Email

mcamps@intalentlab.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

697 391 728

Especialitat - Especialidad

Medicina familiar i comunitaria

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Provincia de Barcelona

Funcions - Funciones

• Realitzar atenció en el domicili de pacients provinents dels diferents nivells assistencials: atenció primària, consultes externes, hospital de dia, unitats d’hospitalització convencional i urgències.

• Fer seguiment de la situació clínica dels pacients en coordinació amb els diferents nivells assistencials descrits.

• Participar en les sessions clíniques i comissions del servei.

• Secundar de manera temporal al servei d’Urgències.

Requisits - Requisitos

• Grau o Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.

• Disposar de l’especialitat via MIR de Medicina Interna, Medicina de Família i Comunitària o bé Geriatria.

• Disponibilitat per a la mobilitat dins del Vallès Oriental.

Condicions - Condiciones

• Contractació laboral indefinida a dedicació completa (jornada de 40h + guàrdies a definir segons perfil).

• Retribució competitiva i d’acord amb els paràmetres del centre.

• Integració en un hospital en procés de creixement en complexitat.

• Incorporació a una Unitat en creixement per a potenciar les alternatives a l’hospitalització convencional.

• Incorporació a un Servei que aposta per la flexibilitat i la conciliació dels professionals.

• Formació continuada facilitada per l’hospital.

• Possibilitat de participar en projectes de recerca amb finançament públic o privat.

• Integració en un hospital universitari amb possibilitat d’accés a la docència i recerca.