Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci Sanitari del Maresme

CIF

Q5856428G

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Paqui Cano

Email

seleccio.personal@csdm.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

93 741 77 00 ext 1049

Especialitat - Especialidad

Medicina Familiar i Comunitària

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Consorci Sanitari del Maresme (Mataró)

Funcions - Funciones

Depenent del Director d’Atenció Primària la seva missió d’aquest lloc de treball es concreta en garantir l’assistència sanitària de qualitat als pacients assignats i a la comunitat atenent, identificant i tractant les patologies a nivell bio-psico-social, tant individual com col·lectivament d’acord amb les guies de pràctica clínica, protocols i rutes assistencials vigents i els procediments interns, amb la finalitat de mantenir i/o millorar la salut i la qualitat de vida, i participant en les activitats de docència i recerca pròpies de l’especialitat

Requisits - Requisitos

Requisits d’accés a la convocatòria:

• Llicenciatura/Grau en Medicina i Cirurgia.

• Titulació oficial de Metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària, via MIR o Homologada o està cursant el darrer any de residència, assolint l’especialitat abans de la resolució d’aquesta convocatòria.

Condicions - Condiciones

Es convoca el procés selectiu per cobrir dos llocs de treball de metge/metgessa especialista en Medicina Familiar i Comunitària, amb contracte de treball de durada indefinida i a jornada completa. Les persones seleccionades formaran part de l’equip de treball dels tres dispositius d’Atenció Primària del CSdM.

https://www.csdm.cat/ca/el-consorci/ofertes-feina/905/convocatoria-publica-per-a-la-cobertura-de-2-llocs-de-treball-de-metge-ssa-especialista-en-medicina-familiar-i-comunitaria-per-a-l-ambit-d-atencio-primaria-del-csdm-referencia-csm002-24