Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Corporació de Salut del Maresme i la Selva

CIF

G62743125

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Laura / Ester – Desenvolupament de RH

Email

rrhhd@salutms.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

691435639

Especialitat - Especialidad

Medicina Familiar i Comunitària

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Lloret de Mar / Tossa de Mar

Funcions - Funciones

DIRECTOR/A ABS LLORET DE MAR / TOSSA DE MAR

Depenent de la Direcció d’Atenció Primària de la CSMS, liderarà l’Àrea Bàsica de Lloret de Mar – Tossa de Mar. La seva responsabilitat serà treballar per una assistència de qualitat, promocionant la col·laboració entre els professionals de l’Àrea Bàsica, la continuïtat entre els diferents centres, el compromís amb el pacient i la humanització de l’assistència. La situació actual de la Corporació albira un futur engrescador, amb projectes de millora i ampliació de les seves infraestructures.

Les seves principals funcions seran:

• Responsabilitzar-se de la bona marxa, funcionament i organització de l’àrea bàsica Lloret de Mar – Tossa de Mar.

• Tenir cura de que els serveis que ofereix l’A.B.S. tinguin el màxim nivell assistencial dins les possibilitats, funcions i objectius dels centres de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

• Vetllar pel compliment dels objectius que marca el departament de salut i el CatSalut amb el cronograma establert.

• Supervisar, controlar, vigilar i ordenar qualsevol programa d’investigació i d’experiència de tipus mèdic, terapèutic, etc. que s’organitzi dins l’Àrea Bàsica. Sotmetrà sempre aquests programes a la Direcció de Primària.

• Vigilar, supervisar, i ordenar el modelatge clínic de l’Àrea Bàsica; coordinar la seva utilització amb altres centres.

• Proposar l’adequació de la dotació de professionals a les necessitats de l’àrea bàsica Lloret/Tossa.

• Vetllar pel desenvolupament professional del les persones al seu càrrec.

• Supervisar els horaris de les persones treballadores i les agendes de l’Àrea Bàsica.

• Remetre a la Direcció d’Atenció Primària, per rebre el vist i plau, el programa de vacances de l’àrea bàsica Lloret/Tossa garantint la continuïtat assistencial.

• Vetllar perquè hi hagi una docència de qualitat dins de l’àrea bàsica.

• Assenyalar i supervisar l’activitat i responsabilitat de cadascun dels integrants de l’àrea bàsica.

• Supervisar protocols, projectes assistencials, de recerca. Controlar que la seva execució sigui la correcta.

• Convocar i presidir les reunions i sessions de l’Àrea Bàsica. Assistir a les reunions o sessions clíniques, a les que prèviament sigui convocat/da.

• Facilitar periòdicament un estat detallat de l’activitat de l’àrea bàsica tot efectuant observacions i proposant a la Direcció d’Atenció Primària les mesures que cregui oportunes.

• Vetllar i responsabilitzar-se de les sol·licituds de proves complementàries (a les que ha de donar el vist i plau), de la despesa de consums fungibles, etc.

• Coordinar-se amb les Direccions de les altres ABS per garantir la màxima cooperació entre centres.

• Coordinar-se amb els diferents àmbits assistencials de la CSMS (Hospitalària, Urgències, SEM, Intermèdia, HAD, ADI, Rehabilitació, etc..), amb proveïdors territorials i/o CatSalut i/o altres institucions per millorar processos assistencials.

• Donar resposta i fer seguiment de les reclamacions i/o opinions de les persones usuàries de l’ABS.

• Informar de l’activitat quan la Direcció ho sol·liciti.

• Liderar els canvis de protocols establerts.

• Realitzar en general totes les funcions pròpies de la seva competència i que afectin a la bona marxa de l’àrea bàsica de Lloret de Mar/Tossa de Mar.

Requisits - Requisitos

Es requereix

Llicenciatura o Grau de Medicina i Cirurgia.

Especialitat en Medicina Familiar i Comunitària via MIR o homologada.

Experiència professional mínima com a metge/gessa de 5 anys a l’atenció primària.

Es valora:

Formació postgraduada o màster específic en Direcció i Gestió Sanitària.

Formació en lideratge i gestió d’equips.

Experiència en gestió d’equips.

Condicions - Condiciones

S’ofereix

• Contracte laboral de llarga durada a Jornada Completa.

• Condicions laborals en base al 3er Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut. Condicions econòmiques a negociar segons la vàlua del candidat/a.

• Incorporació immediata.