Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Corporació de Salut del Maresme i la Selva

CIF

G62743125

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Laura Clotas o Ester Horts / Desenvolupament de RH

Email

rrhhd@salutms.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

937690201

Especialitat - Especialidad

Medicina Familiar i Comunitària

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Maresme i la Selva Marítima

Funcions - Funciones

Depenent de la Direcció Assistencial, la persona que s’incorpori al lloc de treball de Director/a d’Atenció Primària de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, liderarà els equips que formen part de les Àrees Bàsiques de Salut de la Corporació. La seva responsabilitat serà treballar per una assistència de qualitat a la primària, promocionant la col·laboració entre els professionals, la continuïtat entre els diferents centres, el compromís amb el pacient i la humanització de l’assistència. La situació actual de la Corporació albira un futur engrescador, amb projectes de millora i ampliació de les seves infraestructures.

Les seves principals funcions seran:

• Responsabilitzar-se de la bona marxa, funcionament i organització de les Àrees Bàsiques de Salut que pertanyen a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

• Tenir cura de que els Serveis de l’A.B.S. de la CSMS tinguin el màxim nivell assistencial dins les possibilitats, funcions i objectius dels centres de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

• Vetllar pel compliment dels objectius que marca el departament de salut i el CatSalut amb el cronograma establert.

• Supervisar, controlar, vigilar i ordenar qualsevol programa d’investigació i experiència de tipus mèdic, quirúrgic, terapèutic, etc. que s’organitzi dins els Serveis de la seva responsabilitat. Sotmetrà sempre aquests programes a la Direcció Assistencial que ho posarà en coneixement de la Gerència.

• Vigilar, supervisar, i ordenar el modelatge clínic dels serveis assignats, coordinar la seva utilització amb els restants serveis dels centres i/o entre els centres.

• Supervisar els horaris i les agendes de les A.B.S. de la CSMS amb l’ajut dels comandaments dels EAPs de tots els serveis assignats.

• Proposar l’adequació de la dotació de professionals a les necessitats de cada ABS.

• Assenyalar l’activitat i responsabilitat dels comandaments de les A.B.S. i supervisar l’activitat i responsabilitat de cadascun dels integrants dels EAPs amb el suport dels comandaments.

• Supervisar els protocols i projectes assistencials i de recerca i controlar que la seva execució sigui la correcta.

• Convocar i presidir les reunions i sessions amb els comandaments de les A.B.S. i assistir a les reunions o sessions clíniques, a les que prèviament sigui convocat/da.

• Remetrà a la Direcció Assistencial, per rebre el vist i plau, el programa de vacances dels A.B.S i garantir la continuïtat assistencial de tots ells.

• Facilitar periòdicament un estat detallat de l’activitat de les A.B.S. i EAPs tot efectuant observacions i proposant a la Direcció assistencial les mesures que cregui oportunes.

• Vetllar i responsabilitzar-se del seguiment del pressupost assignat: Contracte del CatSalut per EAP i seguiment de la despesa de personal, de les sol·licituds de proves complementàries (a les que ha de donar el vist i plau), de la despesa de consums fungibles, etc.

• Realitzar un informe anual de les activitats i projectes més destacats de tot l’any, en el mes de gener de l’any següent, que serà presentat a la Direcció Assistencial i a de la Gerència.

• Realitzar reunions de coordinació amb els diferents àmbits assistencials de la CSMS i d’altres proveïdors del territori per millorar processos assistencials.

• Realitzar en general totes les funcions pròpies de la seva competència i que afectin a la bona marxa de les ABS de la CSMS.

Competències Professionals

• Lideratge

• Capacitat de presa de decisions

• Empatia

• Visió Estratègica i Integral

• Orientació al pacient

• Orientació als resultats i priorització

• Adaptació als canvis

• Comunicació

Requisits - Requisitos


Es requereix

Llicenciatura o Grau de Medicina i cirurgia.

Especialitat en Medicina Familiar i Comunitària via MIR o homologada.

Experiència professional mínima com a metge/gessa de 5 anys a l’atenció primària.

Es valora:

Formació postgraduada o màster específic en Direcció i Gestió Sanitària.

Formació en lideratge i gestió d’equips.

Experiència en gestió d’equips.

Condicions - Condiciones

S’ofereix

• Contracte laboral de llarga durada

• Condicions laborals en base al 3er Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut. Condicions econòmiques a negociar segons la vàlua del candidat/a.

• Incorporació immediata.

En el cas d’estar interessat/da és necessari enviar un currículum vitae actualitzat juntament amb una carta de motivació amb la referència DirAP24 abans del 23 d’abril de 2024 rrhhd@salutms.cat. Per qualsevol dubte: 937 690 201 ext. 2179 – 2972 (Desenvolupament de Recursos Humans) o 608694896