Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf

CIF

Q5856380J

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Marta Blanco

Email

convocatories@csapg.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

938960025 (ext 3072)

Especialitat - Especialidad

Medicina física i rehabilitació

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Alt Penedès i Garraf

Funcions - Funciones

El Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf, cerca un metge/essa pel nostre servei de Rehabilitació.

El Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf està compost per 4 centres, l’Hospital Sant Antoni Abat i Centre de Rehabilitació a Vilanova i la Geltrú, l’Hospital Residència Sant Camil, a Sant Pere de Ribes, i l’Hospital Comarcal Alt Penedès, ubicat a Vilafranca del Penedès.
Compta amb Unitats Docents acreditades per impartir formació reglada d’especialitats en ciències de la salut pel sistema de residència, d’acord amb el que estableixen els programes oficials de les diferents especialitats i estudis de grau i post-grau en ciències de la salut i relacionats.
Som un hospital associat a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salud de la Universitat de Barcelona, on acollim cada any alumnes tant de medicina com d’infermeria.
Els nostres professionals estan implicats en la millora continua, en potenciar la recerca i facilitar la realització de tesis doctorals, amb el suport de la institució.
El nostre servei de Rehabilitació, atén a tots els àmbits d’aquesta especialitat, està compost per un equip estable i sòlid, amb equilibri en les càrregues, respectant la conciliació familiar. Compromesos amb la millora continua i amb projectes propis del servei.

Requisits - Requisitos

– Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina.
– Especialista en Medicina Física i rehabilitació via MIR (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).

Es valorarà:

– Orientació preferent a tasca assistencial.
– Capacitats de comunicació, empatia i treball en equip.

Condicions - Condiciones

– Contractació pendent de convocatòria
– Retribució salarial segons conveni SISCAT.
– Jornada a temps complet, dedicació màxima 1688 hores anuals
– Incorporació immediata.
– Formació continuada i carrera professional.

Període de presentació de candidatures i documentació: des del dia següent a la publicació del present anunci fins el 12 de setembre 2023.

Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació: les persones interessades hauran d’enviar sol·licitud i currículum vitae a convocatories@csapg.cat indicant la referència REHAB_CSAPG_2022