Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

SALUT SANT JOAN DE REUS – BAIX CAMP

CIF

Q4300351F

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Joan Romera

Email

joan.romera@salutsantjoan.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977308512

Especialitat - Especialidad

MEDICINA FÍSICA I REHABILITACIÓ

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

REUS i Baix Camp

Funcions - Funciones

CAP PER AL SERVEI DE REHABILITACIÓ I FISIOTERÀPIA

Es valorarà:

• Doctorat en l’àmbit de les Ciències de la Salut.

• Experiència laboral com metge/essa especialista en medicina física i rehabilitació en l’àmbit hospitalari.

• Experiència prèvia en gestió i coordinació d’equips multidisciplinaris.

• Experiència laboral en valoració de la discapacitat.

• Activitat investigadora i docent en l’àmbit de les Ciències de la Salut.

• Formació addicional específica per al lloc de treball (indicat nombre d’hores)

Es cerca una persona amb actitud creativa, resolutiva i capacitat de lideratge. Amb iniciativa, visió innovadora, ús eficient dels recursos disponibles, dinamisme, extraversió, capacitat de treball en equip i dots de comunicació.

Requisits - Requisitos

• Llicenciatura o grau en Medicina i Cirurgia i titulació d’especialista en Medicina Física i Rehabilitació. Ambdós títols expedits per una Universitat/Ministeri espanyols; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.

• Domini de les llengües catalana i castellana oral i escrita.

• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

Els candidats/ates hauran de presentar un projecte funcional i de gestió com a cap de servei de rehabilitació i fisioteràpia d’un hospital universitari gestionat per una entitat que proveeix una cartera de serveis de primària, intermèdia i especialitzada. Aquest document es lliurarà a l’e-mail: apersones.seleccio@salutsantjoan.cat abans del dia 2 de gener de 2024 a les 23:59 h.

Condicions - Condiciones

S’ofereix:

• Contracte laboral per cobertura d’un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa amb atenció continuada.

• Participació en sistemes d’incentivació per objectius.

• Incorporació immediata.

Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars

2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació)

3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

CAP REHA 11 23

Termini de presentació de sol•licituds: 2 de gener de 2024