Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

DomusVi Healthcare

CIF

B-08832552

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Vanessa Ventura

Email

vventura@domusvi.es

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

932601541

Especialitat - Especialidad

Medicina general- Visites a domicili

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Tarragona

Funcions - Funciones

Realitzar visites a domicili a pacients amb patologies agudes i a pacients en programa de pacients crònics.

Requisits - Requisitos

Vehicle propi i carnet de confuir
Títol en vigor o homologat

Condicions - Condiciones

Contracte mercantil per a realitzar visites a domicili o contracte laboral de jornada parcial o jornada complerta per a realitzar visites presencias i consultes telemàtiques.

Posiiitat de compatibilitzr-o amb altre treballs.
Treball en equip multidisciplinar.