Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci Sanitari del Maresme

CIF

Q5856428G

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Paqui Cano

Email

seleccio.personal@csdm.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

93 741 77 00 ext 1049

Especialitat - Especialidad

Medicina i Cirurgia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Consorci Sanitari del Maresme (Mataró)

Funcions - Funciones

El Consorci Sanitari del Maresme precisa incorporar al seu equip de treball un metge/metgessa per al Centre

d’Atenció a la Discapacitat (CAD). Les funcions i responsabilitats principals del lloc de treballson les següents:

1) Realitzar la valoració del grau de discapacitat de les persones que ho sol·liciten.

2) Revisió de grau de discapacitat per agreujament, millora o error diagnòstic, revisions d’ofici i

reclamacions.

3) Elaboració d’informes a partir de la valoració realitzada.

4) Elaboració d’informes judicials i altres informes complementaris requerits pel DGPS.

5) Participar en les accions de millora de la qualitat que es promoguin des de la DGPS.

Requisits - Requisitos

 Fotocòpia del DNI/NIE en vigor.

 Fotocòpia de la titulació de Llicenciatura/Grau en Medicina i Cirurgia via MIR o Homologada.

 Currículum Vitae actualitzat, adjuntant la documentació acreditativa del mateix.

 S’ha de fer arribar la documentació indicant la referència CSM104-23 de la manera següent:

 En format PDF per correu electrònic a l’adreça seleccio.personal@csdm.cat

 A fi de garantir la tramesa de la documentació, aconsellem que reviseu que el vostre

proveïdor de correu electrònic no us dona cap avís d’error d’enviament.

 Si la documentació a presentar supera el pes màxim permès, aquesta l’haureu d’enviar

mitjançant enllaç tipus google drive, wetransfer…

 Rebreu resposta via email per part de selecció conforme s’ha rebut la vostra sol·licitud.

Condicions - Condiciones

S'ofereix:

 Contracte de treball temporal d'interinitat per a la cobertura d’excedència amb reserva del lloc

de treball.

 Horari en torn de matí.

 Incorporació immediata a l'equip de valoració i orientació a la discapacitat (CAD) del CSdM.