Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

SALUT SANT JOAN DE REUS – BAIX CAMP

CIF

Q4300351F

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Joan Romera

Email

joan.romera@salutsantjoan.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977308512

Especialitat - Especialidad

MEDICINA I CIRURGIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

REUS

Funcions - Funciones

DIRECTOR/A ASSISTENCIAL PER A L’HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN REUS

Es valorarà:

• Assumpció de càrrecs de direcció en l’àmbit sanitari (mínim de 2 anys).

• Experiència laboral acreditada en atenció hospitalària en qualsevol especialitat mèdica.

• Experiència laboral en models de gestió clínica.

• Experiència contrastada en gestió de persones en l’àmbit sanitari.

• Capacitat de lideratge clínic i empoderament de gestió dels serveis assistencials.

• Formació específica de postgrau/màster en gestió sanitària.

• Formació addicional específica per al lloc de treball. (Indicant hores)

• Experiència docent i investigadora.

Requisits - Requisitos

• Llicenciatura o grau en Medicina i Cirurgia. Títol expedit per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologat pel Ministeri competent.

• Domini de la llengua catalana i castellana oral i escrita.

• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

Condicions - Condiciones

Els candidats/ates hauran de presentar un projecte funcional i de gestió com a director/a assistencial d’un hospital universitari. Aquest document es lliurarà a l’e-mail: apersones.seleccio@salutsantjoan.cat abans del dia 11 de setembre a les 23:59 h.

Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars

2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació) Es descartaran les candidatures que no adjuntin l’acreditació de la documentació curricular.

3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

DIR AS 07 23

Termini de presentació de sol•licituds: 11 de setembre de 2023