Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci Sanitari Alt Penedès i Garraf

CIF

Q5856380J

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Marta Blanco

Email

mblancore@csapg.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

938960025 -ext 3072

Especialitat - Especialidad

Medicina Interna

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Alt Penedès i Garraf

Funcions - Funciones

Les pròpies del lloc

Requisits - Requisitos


– Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina.
– Especialista en Medicina Interna via MIR (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).

Es valorarà:

– Orientació preferent a tasca assistencial.
– Capacitats de comunicació, empatia i treball en equip.

Condicions - Condiciones

– Contractació eventual per circumstàncies de la producció.
– Retribució salarial segons conveni SISCAT.
– Jornada a temps complet, dedicació màxima 1688 hores anuals (Jornada completa més guàrdies).
– Incorporació immediata.
– Formació continuada i carrera professional.