Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

SALUT SANT JOAN DE REUS – BAIX CAMP

CIF

Q4300351F

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Joan Romera

Email

joan.romera@salutsantjoan.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977308512

Especialitat - Especialidad

MEDICINA INTERNA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

REUS

Funcions - Funciones

Es valorarà:

• Experiència laboral acreditada en l’àmbit hospitalari.

• Experiència laboral acreditada en una unitat de medicina vascular i metabolisme.

• Formació addicional específica per al lloc de treball (indicant hores).

• Experiència docent i investigadora.

Requisits - Requisitos

• Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’especialista en Medicina Interna o altres especialitats mèdiques relacionades amb el risc cardiovascular.

• Títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.

• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

S’ofereix:

• Contracte laboral per cobertura d’un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa a la Unitat de Medicina Vascular i Metabolisme amb atenció continuada (guàrdies al servei de medicina interna).

• Retribució competitiva segons conveni col•lectiu.

• Incorporació immediata.

Condicions - Condiciones

Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a: https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars

2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació)

3. Subscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

MA MI MV 05 23

Termini de presentació de sol•licituds: 28 de maig de 2023

Contacte: Dr. Lluís Masana (Director de la Unitat de Medicina Vascular i Metabolisme de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus) e-mail: luis.masana@urv.cat