Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS

CIF

Q7555308A

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

MARTA CODINA

Email

rrhh@gss.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

973727226

Especialitat - Especialidad

MEDICINA INTERNA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

TREMP

Funcions - Funciones

• Activitat assistencial a consultes externes i hospitalització. Guàrdies localitzades i suport assistencial a Urgències.

• Docència de pregraus.

Requisits - Requisitos

• Trobar-se en possessió de la titulació oficial de Llicenciat/ada en Medicina o homologada per a poder exercir a Espanya.

• Trobar-se en possessió de la titulació oficial de l’especialitat en Medicina Interna (o estar realitzant el cinquè any de residència d’aquesta especialitat o estar en tràmits d’homologació).

• Acreditar els mèrits al·legats, amb justificació contrastable de la formació i de l’experiència professional.

• No estar inhabilitat/ada per a l’exercici professional o per a ocupar llocs de treball en el sistema sanitari de Catalunya.

Condicions - Condiciones

• Contracte eventual de 6 mesos a jornada completa, renovable a la seva finalització.

• Grup professional: Personal sanitari, grup 1.2, nivell 3.

• Retribució i condicions laborals segons el conveni col·lectiu vigent d’aplicació al personal laboral de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris.