Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Residència de Gent Gran Mare de Déu de la Mercè – Generalitat de Catalunya

CIF

B62610563

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Gemma Brull Lleixà

Email

omayratorija@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977239400

Especialitat - Especialidad

Medicina

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Tarragona

Funcions - Funciones

Funcions en relació amb les persones usuàries, la seva família o persona de referència:

· Conèixer l’estat de salut de la persona i els seus nivells de dependència en el moment de l’ingrés.

· Fer l’avaluació geriàtrica integral de la persona usuària a l’ingrés i emplenar la història clínica i l’expedient assistencial.

· Sol·licitar, si escau, les proves complementàries necessàries per a l’ingrés.

· Definir els objectius d’atenció mèdica periòdicament i determinar els nivells d’atenció que necessiti cada persona.

· Aplicar els programes de prevenció i promoció de la salut de les persones ateses al centre, en col·laboració amb altres professionals de l’equip

interdisciplinari.

· Prescriure els tractaments específics (farmacològic, nutricional, de contenció…) i indicar les mesures a adoptar segons les necessitats

individuals.

· Fer el seguiment periòdic de les persones usuàries segons les necessitats assistencials individuals (malalties agudes o cròniques, processos

terminals…) i actualitzar l’expedient assistencial.

· Donar informació de l’estat de salut a cada persona usuària, al familiar o persona de referència, demanant la seva col·laboració en el procés

d’atenció.

· Vetllar perquè s’acompleixin les normes de confidencialitat de les persones ateses i el respecte al dret a la intimitat.

· Derivar la persona atesa al recurs assistencial pertinent quan no es pugui atendre adequadament en la residència i establir la coordinació

necessària per tal de mantenir la continuïtat assistencial.

· Elaborar els informes mèdics que li siguin requerits amb relació a l’estat de salut de les persones usuàries del centre.

· Vetllar pel respecte als costums relacionals i a la diversitat cultural de les persones ateses.

Funcions en relació amb l’equip interdisciplinari:

· Participar en les sessions destinades a l’elaboració i el seguiment del Pla individual d’atenció interdisciplinaria (PIAI) i fixar, coordinadament

amb la resta de l’equip, els objectius adreçats a la prevenció, manteniment o recuperació de l’estat de salut i l’autonomia funcional de cada

persona, d’acord amb la persona atesa, i persona responsable.

· Participar en l’elaboració i la revisió periòdica dels protocols assistencials en el camp de la seva competència.

· Participar i intervenir en les activitats de formació continuada de l’equip interdisciplinari del centre.

· Assessorar el personal assistencial en tot allò que pugui conduir a la millora de la qualitat de l’atenció prestada.

· Participar, conjuntament amb la resta de professionals, en el disseny, la supervisió i el seguiment del programa general d’activitats del centre.

· Participar en l’elaboració de la memòria anual d’activitats del centre, altres estudis i treballs, i facilitar les dades relatives a l’àmbit de la seva

competència.

· Elaborar i participar en projectes d’investigació, recerca, docència i gestió en l’àmbit de la medicina.

· Participar en els comitès d’ètica del centre.

· Participar i intervenir en les activitats de formació del personal en pràctiques.

· Participar activament, conjuntament amb els altres membres de l’equip, en els plans de millora del centre.

Funcions en relació amb l’organització del centre:

· Elaborar i revisar periòdicament els protocols assistencials de l’àmbit sanitari en les vessants preventiva i terapèutica, i supervisar-ne la correcta

aplicació.

· Informar la direcció del centre i el/la professional responsable higiènic-sanitària de qualsevol circumstància que pugui comportar risc per a la

salut del col·lectiu de les persones usuàries o de treballadors del centre i assessorar en la presa de mesures destinades a la prevenció o

pal·liació dels seus efectes.

Requisits - Requisitos

Títol universitari oficial de grau o llicenciatura en medicina / Estar col·legiat/ada al Col·legi Oficial de Metges

Nivell C1 de català

Condicions - Condiciones

Laboral temporal