Als efectes del que preveu l’article 11 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer de Col·legis Professionals, afegit per l’article 5.11 de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de lliure prestació de serveis, es presenta la memòria corresponent a l’exercici 2017, amb els continguts següents:

 

Enllaç 1: Gestió econòmica. Resum de la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2017.

Arxiu PDF

 

Enllaç 2: Memòria de secretaria 2017.

Arxiu PPTX (Powerpoint)