Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
FUNDACIÓ HOSPITAL DE PUIGCERDÀ

CIF:
G17048190

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Josefina Hernández Roca

Email:
jhernandez@fhp.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
972880150 (extensió 155)

Especialitat – Especialidad:
METGE/ESSA ADJUNT/A DEL SERVEI DE PEDIATRIA

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
PUIGCERDÀ (GIRONA)

Funcions – Funciones:
o Funcions assistencials i docents a l’Àrea Bàsica de Salut Cerdanya – Servei de Pediatria
o Experiència assistencial en Atenció Primària
o Capacitat d’ interrelació personal i d’integració al treball d’equip
o Coneixement d’altres llengües comunitàries (preferentment francès)
o Millora contínua dels coneixements i competències professionals
o Capacitat d’organització i de resolució de problemes
o Disponibilitat per fixar la residència a la comarca
o Capacitat per desenvolupar projectes

Requisits – Requisitos:
o Nacionalitat d’un país membre de la Unió Europea o Permís de Treball i Residència a Espanya
o Títol de llicenciat en Medicina i Cirurgia
o Títol d’especialista en Pediatria homologat a Espanya o estar en disposició d’obtenir-lo
durant aquest any (MIR)

Condicions – Condiciones:
o Jornada a temps complet (100%)
o Retribució econòmica segons el segon conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei català de la Salut
o Formació continuada
o Data d’incorporació: març 2022