Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

ICAM TARRAGONA

CIF

S0811001G

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Josep Gomis Blanch

Email

icam.tarragona.salut@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977213612

Especialitat - Especialidad

metge/essa avaluador/ora, A (subgrup A1), nivell 24.4, en lloc vacant.

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Seu Icam Tarragona

Funcions - Funciones

· Dur a terme el control, la inspecció, l’avaluació i el seguiment dels processos mèdics i sanitaris corresponents a les prestacions del sistema de Seguretat

Social en matèria d’incapacitats laborals.

· Efectuar avaluacions mèdiques respecte de la incapacitat funcional per a l’exercici de determinades activitats, d’acord amb la normativa sectorial

aplicable.

· Donar suport als metges d’atenció primària, per a la correcta gestió dels pacients en situació d’incapacitat laboral i exercir la inspecció i el control de la

prestació.

· Realitzar l’avaluació mèdica i els dictàmens preceptius, pel que fa a les invalideses permanents.

· Efectuar les funcions d’assessorament i informe que dins l’àmbit de l’avaluació mèdica li siguin encomanades.

· Homogeneïtzar criteris mèdics, fer protocols d’actuacions i realitzar formació en matèria d’Incapacitat Temporal.

· Realitzar l’avaluació mèdica de les lesions permanents incapacitants i no incapacitants derivades de contingències professionals.

· Assessorar i atendre les consultes i peticions fetes pels diversos agents implicats en el control de les incapacitats laborals.

· Realitzar informes de valoració de les reclamacions prèvies enfront d’altes mèdiques i informes pericials amb assistència al jutjat del social.

· Elaborar els expedients de jubilació per incapacitat de funcionaris civils de l’Estat i realitzar informes de valoració de la incapacitat temporal d’aquests

funcionaris, segons les normes establertes per conveni.

· Realitzar avaluacions mèdiques del personal funcionari de la Generalitat que ocupa llocs de treball que requereixen unes condicions físiques o

psíquiques especials, en els procediments d’assignació de llocs de treball de segona activitat.

· Realitzar informes d’avaluació mèdica en relació a diferents prestacions com: risc durant l’embaràs, mutilats de la guerra civil, assegurança escolar.

· Elaborar informes d’avaluació d’aptituds per a la realització de determinades activitats, com és el cas de l’aptitud per a la conducció de vehicles i la

tinença de permís d’armes.

· Altres funcions pròpies que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

4. Aspectes que es valoraran:

· Coneixements i/o experiència en les funcions pròpies del lloc, especialment en avaluacions i reconeixements mèdics i inspecció sanitària (18%)

· Coneixements i experiència com a metge del sistema públic de salut, de les mútues col·laboradores de la seguretat social i en l’àmbit privat (18%)

· Coneixements i/o experiència en matèria de prevenció de riscos laborals i en prestacions de la seguretat social (4%)

· Especialitat de medicina de treball i altres relacionades (10%)

· Competències professionals de: (50%)

– Prevenció i resolució de conflictes

– Adaptabilitat

– Presa de decisions i anàlisi de problemes

– Comunicació i empatia

– Compromís amb l’organització i el servei públic

Requisits - Requisitos

Atès el contingut de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en

l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, poden participar:

· Fase I: Prioritàriament, una persona amb vinculació com a funcionari o funcionària del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya,

metge/essa avaluador/a, o en expectativa de presa de possessió derivada del nomenament de la convocatòria 300 en el marc del procés d’estabilització

en curs.

· Fase II: Excepcionalment i en el cas que no es presenti cap persona funcionària que compleixi els requisits i les capacitats per a la seva ocupació, també

es tindran en compte les sol·licituds de les persones que compleixin els requisits següents:

1. Estar en possessió de la llicenciatura o grau en Medicina.

2. Acreditar coneixements de llengua catalana corresponents al nivell C1.

3. Complir els requisits que amb caràcter general estableix l’article 56 i següents del text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP)

Condicions - Condiciones

5. Forma d’ocupació del lloc:

· Fase I: Comissió de serveis en lloc vacant

· Fase II: Nomenament de personal funcionari interí, per un període màxim de tres anys, sense perjudici del que estableix l’article 10.4 del TREBEP o que es

pugui acordar el seu cessament anticipat per les causes previstes legalment o en el propi nomenament.

6. Participació:

Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats han d’emplenar la sol·licitud que trobaran a l’enllaç següent FORMULARI https://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/rrhh23/index.html i enviar-la, fins al

dia 13 de febrer de 2023.

En aquest formulari s’ha d’adjuntar el currículum personal en format PDF amb el nom “cognom1_cognom2_nom_cvpersonal” i, si és possible, el currículum

que genera ATRI amb el nom “cognom1_cognom2_nom_cvAtri” (eviteu els espais en blanc, caràcters especials (ç, ñ, accents, signes de puntuació, etc.) en els

noms assignats als cv perquè poden ocasionar problemes en la descàrrega). No es valoraran les sol·licituds que no arribin mitjançant el formulari esmentat.

Si teniu problemes a l’hora d’enviar el formulari o voleu sol·licitar informació sobre el procés o el resultat de la sol·licitud, us podeu adreçar al correu electrònic

següent: ofertesATRI.salut@gencat.cat