Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Gestio de Serveis Sanitaris

CIF

Q7555308A

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Montse Posino Solans

Email

rrhh@gss.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

973727222 ext 1539

Especialitat - Especialidad

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA I OBSTETRICIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

HOSPITAL COMARCAL DE TREMP

Funcions - Funciones

Activitat assistencial en consultes externes i hospitalització. Guàrdies localitzades.

Docència de pregraus.

Requisits - Requisitos

Trobar-se en possessió de la titulació oficial de Llicenciat/ada en Medicina (o grau) o homologació per a poder exercir a Espanya.

Trobar-se en possessió de la titulació oficial de l’especialitat en Ginecologia i Obstetrícia, que habiliti per a l’exercici professional (o estar realitzant el cinquè any de residència d’aquesta especialitat o estar en tràmits d’homologació).

Acreditar els mèrits al·legats, amb justificació contrastable de la formació i de l’experiència professional.

No estar inhabilitat/ada per a l’exercici professional o per a ocupar llocs de treball al sistema sanitari de Catalunya.

Condicions - Condiciones

Contracte eventual de 6 mesos a jornada completa, renovable a la seva finalització.

Grup professional: Personal sanitari, grup 1.2, nivell 3.

Retribució i condicions laborals segons el conveni col·lectiu vigent d’aplicació al personal laboral de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris.