Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

FUNDACIÓ HOSPITAL DE PUIGCERDÀ

CIF

G17048190

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

JOSEFINA HERNÁNDEZ ROCA

Email

jhernandez@fhp.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

972880150

Especialitat - Especialidad

METGE / METGESSA ATENCIÓ PRIMÀRIA D’ADULTS

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

PUIGCERDÀ (GIRONA)

Funcions - Funciones

Es valora:

o Especialitat: Medicina Familiar i Comunitària

o Carnet de conduir

o Disponibilitat de vehicle propi

o Experiència prèvia en Atenció Primària d’adults

o Experiència en actuacions d’urgències

o Experiència o Formació en el desenvolupament d’Activitats de Promoció de la Salut i Prevenció

de la Malaltia, Salut Comunitària i Educació Grupal

o Millora contínua dels coneixements i competències professionals relacionada amb atenció

primària d’adults, valorable en funció de les hores totals de formació continuada realitzada i de la

tipologia de la formació

o Capacitat d’organització i de resolució de problemes

o Adaptació a noves situacions i nous reptes

o Actitud proactiva

o Treball en equip i establiment de relacions interprofessionals de forma positiva

o Capacitació per a la promoció del benestar de les persones ateses

o Coneixements, a nivell d’usuari, d’eCap, del caché, Aegerus, Microsoft Office, Windows, Internet

i Outlook

o Coneixements del territori

o Coneixement del propi servei (ABS Cerdanya)

Requisits - Requisitos

Llicenciatura en Medicina, Grau en Medicina o estar en possessió del títol de medicina homologat

a Espanya

Condicions - Condiciones

S’ofereix:

o Lloc: Àrea Bàsica de Salut de La Cerdanya (CAP’s i consultoris locals de la Cerdanya gironina i

lleidatana)

o Contractació indefinida a la Fundació Hospital de Puigcerdà

o Jornada laboral a temps complet (100%)

o Horari de treball: jornada ordinària de matins i/o tardes més atenció continuada (guàrdies

presencials i localitzables), segons necessitats del servei i amb els descansos establerts legal o

convencionalment

o Retribució econòmica: la fixada pel conveni col·lectiu d’aplicació (conveni col·lectiu de treball dels

hospital d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental,

concertats amb el Servei Català de la Salut)

o Data d’incorporació: immediata