Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA

CIF

Q0801154F

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Ismael Rodriguez Galindo (director de rrhh)

Email

departamentrrhh@cssv.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

938905136

Especialitat - Especialidad

Metge/Metgessa

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Vilafranca del Penedes

Funcions - Funciones

Funcions generals del lloc:

 Valorar, diagnosticar i tractar l’estat de salut dels pacients / usuaris de l’entitat d’acord amb els protocols i tècniques mèdiques i els principis bioètics i de bones pràctiques existents.

 Vetllar per garantir la seguretat i els tractaments amb respecte a la intimitat i confidencialitat.

 Vetllar per la presa de decisions mèdiques i du a terme el seu acompliment. Fer el seguiment i utilització dels instruments d’avaluació i millora de la qualitat assistencial per a garantir la qualitat en l’atenció.

 Donar la informació, orientació i assessorament al pacient / família.

 Participar, elaborar i revisar protocols assistencials en l’àmbit mèdic i en els interdisciplinars.

 Participar, elaborar i desenvolupar projectes d’intervenció, recerca i docència en l’àmbit mèdic.

 Treballar en xarxa amb altres equips d’altres serveis i àmbits assistencials per la gestió del cas. Realitzar les consultes i coordinació amb els diferents serveis socials i sanitaris de la comunitat.

 Participar en les sessions clíniques internes i externes, en representació de l’entitat.

 Totes aquelles funcions inherents a la pròpia naturalesa del lloc de treball

Requisits - Requisitos

Es requereix:

 Estar en possessió del títol de Llicenciat/da o Grau en Medicina i Cirurgia i el títol d’especialista en alguna de les següents especialitats; geriatria, medicina de família i comunitària o medicina interna.

Condicions - Condiciones

S’ofereix:

 Contracte per cobertura de plaça vacant.

 Jornada laboral a temps complert més guàrdies amb modalitat presencial i localitzable.

 Incorporació immediata.

 Condicions laborals i retributives segons el conveni de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut com a personal facultatiu (Grup professional 1.2):

Nivell salarial:

 59.709,04 € bruts anuals en concepte de salari fix, incloent nivell A de carrera professional (aquesta retribució s’incrementarà en cas d’acreditar un nivell superior de carrera professional en un hospital de l’àmbit del SISCAT o nivell equivalent en el Sistema Nacional de Salut).

 6.471,62 € bruts anuals en concepte de retribució variable màxima vinculada a la consecució d’objectius.

 Més la retribució equivalent a les guàrdies presencials i localitzables realitzades.